Fundacja dla Polski



FILANTROPIA W POLSCE. JAK POMAGAJĄ NAJZAMOŻNIEJSI POLACY?

 

„Filantropia w Polsce. Jak pomagają najzamożniejsi Polacy” to raport z analizy postaw filantropijnych zamożnych Polaków przeprowadzonej przez Fundację dla Polski w 2011 r. pod patronatem Business Center Club.

Badania zostały zrealizowane przez Instytut Badania Opinii Homo Homini w formie wywiadów pogłębionych z 14 osobami z listy najbogatszych Polaków wg statystyk prowadzonych przez magazyny WPROST i Forbes.

Wyniki badań pokazują, że główną motywacją polskich filantropów jest wewnętrzna potrzeba niesienia pomocy. Najchętniej kierują ją do dzieci i młodzieży, starając się niwelować skutki ubóstwa i wyrównywać szanse młodego pokolenia. Większość badanych prowadzi różnego rodzaju fundacje, z których część ma charakter instytucji rodzinnych, część zaś jest nieodłącznie związana z prowadzonymi przez nich firmami. Do działalności filantropijnej większość badanych podchodzi jak do biznesu, w sposób planowy, przy wsparciu profesjonalnego zespołu, zachowując stałą kontrolę nad całością działań. Za podstawowe wyzwania dla rozwoju filantropii indywidualnej w Polce uważają między innymi promowanie idei filantropii, profesjonalne wspieranie ich działalności filantropijnej, jak również wprowadzenie bardziej przyjaznych uregulowań prawno-podatkowych, sprzyjających hojności darczyńców indywidualnych.

Badania były realizowane we współpracy oraz ze środków Banque de Luxembourg.

    

Przy analizie wyników należy pamiętać, iż badanie było pomiarem jakościowym i nie szereguje odpowiedzi w skali ważności. Każde wskazanie jest jednakowo istotne bez względu na częstotliwość z jaką występuje. Pokazane w raporcie liczebności służą jedynie wyróżnieniu poszczególnych odpowiedzi, nie mogą jednak stać podstawą do oszacowania skali zjawiska, czy ilościowych uogólnień. Liczebność pomiaru jest zbyt skromna by mogła służyć analizie ilościowej w badanej grupie, ale odpowiednio duża, by gwarantować solidną wiedzę jakościową na temat badanego zjawiska oraz by w przyszłości móc służyć jako baza do pomiarów o charakterze ilościowym.
Prosimy Czytelników o uwzględnieniu tych rozróżnień przy lekturze raportu, ponieważ tylko wówczas jest możliwa prawidłowa interpretacja danych.

Powered by Siteor.pl | © 2020 Fundacja dla Polski | Polityka prywatności