Fundacja dla PolskiFundusze filantropijne sposobem na realizację działań społecznych

 

Firmy coraz częściej podejmują decyzję o systematycznym i zaplanowanym wspieraniu działalności społecznej. Wiele z nich przeznacza swoje środki finansowe na założenie i prowadzenie funduszy filantropijnych, które w Polsce zyskują na coraz większej popularności. Dlaczego tak się dzieje? 

 

Fundusz filantropijny jest bardzo elastycznym narzędziem, które umożliwia darczyńcy realizację zaplanowanego przez siebie projektu społecznego. Fundatorem funduszu może być osoba indywidualna, rodzina, grono przyjaciół, instytucja lub firma, w którego działania angażują się pracownicy. Fundusze dają szerokie możliwości realizacji ważnych i indywidualnie określanych celów społecznych oraz możliwości wyboru sposobu pomagania, bez konieczności angażowania dużych sił i środków na rozbudowaną administrację.

 

Charakter i skala zaangażowania fundatora w realizację działań finansowanych przez fundusz zależy od jego indywidualnej decyzji. To fundator wybiera okres, na jaki chciałby go ustanowić (kilka lat lub też nie określając czasu jego działania – utworzyć fundusz wieczysty), grupę osób, której chciałby pomagać (np. dzieci, młodzież, osoby starsze) lub konkretny cel, który chciałby wspierać (np. edukacja, sztuka, ochrona zwierząt). Z biegiem czasu niektórzy fundatorzy widzą potrzebę zwiększenia skali działań funduszu i przekształcają go w samodzielną fundację.

 

Fundusz może służyć konkretnej społeczności lokalnej, np. miejscowości, w której dorastał darczyńca lub swoim zasięgiem obejmować cały kraj. Może przyjąć dowolną nazwę, nosić nazwisko fundatora, wspierając budowanie pozytywnego wizerunku jego rodziny lub wybranej osoby. Zapewnia też, jeżeli fundator tego sobie życzy – anonimowość. Gwarantuje także możliwość sukcesji, w przypadku gdy darczyńca chciałby przekazać swoje uprawnienia innej osobie.

 

Realizacja określonego przez fundatora celu społecznego wymaga zazwyczaj planowego i długofalowego działania. Fundator może utworzyć fundusz, przekazując określoną kwotę pieniędzy i określić czas swojego zaangażowania, jak również zasilać fundusz systematycznymi wpłatami. Może też zdecydować o jednorazowym przekazaniu większego kapitału i utworzeniu funduszu wieczystego - wówczas tylko zyski z zarządzania kapitałem będą przekazywane na realizację wybranego przez niego celu społecznego, a sam kapitał pozostanie nienaruszony. Tym samym działalność utworzonego przez niego funduszu będzie miała zapewnione stałe źródło finansowania. Źródłem kapitału mogą być zarówno darowizny pieniężne, rzeczowe, jak i cesje pożytków z kapitału fundatora lub papiery wartościowe.

 

Wiele organizacji społecznych wspiera firmy w prowadzeniu przez nich działalności filantropijnej. Jedną z takich organizacji jest Fundacja dla Polski, która od 25 lat realizuje liczne programy z obszaru filantropii korporacyjnej i indywidualnej. Jeden z pierwszych funduszy filantropijnych w Polsce, Fundusz im. Andrzeja Bączkowskiego, został utworzony blisko 20 lat temu właśnie przy Fundacji dla Polski. W późniejszym czasie został on przekształcony w niezależną fundację o tej samej nazwie.

 

Obecnie Fundacja dla Polski zarządza dziesięcioma funduszami o kapitale od 50 tys. zł do 2,7 mln zł i różnym rodzaju działalności, m.in. stypendia, nagrody, pomoc doraźna, dotacje, staże.

 

Fundusze filantropijne tworzone przy Fundacji dla Polski umożliwiają ich darczyńcom korzystanie z ulg podatkowych od przekazywanych darowizn (do 6% rocznego dochodu dla osób indywidualnych oraz do 10 % rocznego dochodu dla firm i instytucji).

 

Schemat współpracy Fundator – Fundacja dla Polski

 

Rola Fundatora

Fundator określa cel społeczny i sposób funkcjonowania funduszu, przekazuje Fundacji w formie darowizny środki finansowe w celu prowadzenia wybranej przez niego działalności filantropijnej oraz współdecyduje o sposobie zarządzania kapitałem funduszu, uczestniczy w zarządzaniu funduszem i sprawuje nadzór nad jego działalnością.

 

Zaangażowanie fundatora w działalność funduszu zależy od jego indywidualnej decyzji. Może on wskazywać konkretne instytucje, organizacje, którym chciałby pomagać lub tylko potrzeby społeczne wymagające rozwiązania, wybór sposobów działania pozostawiając do decyzji Fundacji.

 

Środki finansowe może przeznaczyć na różne programy stypendialne, nagrody, dotacje wspierające przedsięwzięcia kulturalne, społeczne, edukacyjne albo inne działania pożytku publicznego, które uzna za wartościowe.

 

Rola Fundacji dla Polski

Fundacja w porozumieniu z fundatorem administruje i zarządza funduszem w oparciu o wspólnie opracowany regulamin, realizuje cele funduszu i prowadzi działania w formie uzgodnionej z fundatorem. W każdym przypadku Fundacja dba o zachowanie ciągłości działań, zapewnia bezpieczeństwo i celowość wydatkowania środków finansowych. Odpowiada za wszystkie działania merytoryczne uzgodnione z fundatorem.

 

Fundacja prowadzi pełną administrację wszystkich typów funduszy, w której zakres wchodzą: księgowość, transfery pieniężne, rozliczenia i sprawozdawczość. Na swojej stronie umieszcza informacje o funduszu i jego przeznaczeniu. Na życzenie fundatora może promować fundusz, współpracując z mediami oraz przygotowując materiały informacyjne o działaniach funduszu. Fundacja dla Polski, w momencie gdy fundator jest gotowy żeby utworzyć własną organizację społeczną, pomaga w przekształceniu funduszu w niezależną fundację.

 

Utworzenie funduszu wymaga podpisania umowy, która określa cel i sposób jego funkcjonowania, ramy organizacyjne, zarządzanie kapitałem oraz prawa i obowiązki organizacji i fundatora.

 

 

 

 

Przedstawiamy przykłady trzech funduszy filantropijnych, które powstały we współpracy z Fundacją dla Polski.

 

Fundusz im. Małgorzaty Baczko i Piotra Zakrzewskiego

Fundusz im. Małgorzaty Baczko i Piotra Zakrzewskiego został powołany przez członków rodziny oraz przyjaciół architektów, którzy traktowali swój zawód jako sztukę kreowania przestrzeni na potrzeby człowieka. Od 1999 roku Fundusz pomaga młodym utalentowanym architektom i inżynierom budowlanym poznawać najnowsze rozwiązania z zakresu budownictwa społeczno-publicznego, kierować ich uwagę na odpowiedzialne użycie przestrzeni, materiałów i energii, tak aby młodzi adepci architektury uczyli się na początku swej zawodowej drogi mądrze dokonywać wyborów pomiędzy korzyściami inwestorów i środowiska naturalnego.

 

Fundusz przyznaje coroczną Nagrodę Architektoniczną im. Małgorzaty Baczko i Piotra Zakrzewskiego, od 2014 roku fundowaną przez firmę ARCHICOM S.A. Wyróżnienie pozwala młodym twórcom zaistnieć w zawodzie oraz daje środki na zagraniczne stypendia, pozwalające obserwować nowe trendy w architekturze.

 

Fundusz Bankowo Zaangażowani Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie

Fundusz Bankowo Zaangażowani to przykład na zaangażowanie biznesu w działalność społeczną. Bank Spółdzielczy w Ciechanowie przekazuje pieniądze na przedsięwzięcia społeczne, ale też aktywnie angażuje w nie pracowników. W 2012 roku Fundacja dla Polski rozpoczęła zarządzanie Funduszem Bankowo Zaangażowani. Fundusz powstał, aby odpowiadać na potrzeby lokalnych społeczności, w których działa Bank, a także wspierać tam ochronę środowiska naturalnego oraz rozwój kultury i sztuki. Pracownicy wspólnie z zarządem decydują o wyborze projektów, które potem realizowane są we współpracy z lokalnymi partnerami. W ten sposób budują wzajemne zaufanie i kapitał społeczny w najbliższym otoczeniu.

 

Fundusz Agentów AVIVA Bądźmy Solidarni

Fundusz Bądźmy Solidarni to przykład Funduszu założonego przez firmę, który ma służyć konkretnym ludziom i ma ściśle określony cel. Utworzony z inicjatywy firmy AVIVA, Fundusz udziela pomocy agentom firmy oraz członkom ich najbliższych rodzin w przypadku długotrwałej choroby lub innych zdarzeń losowych, mających wpływ na ich zdrowie. Dla firmy Fundusz ma również dodatkową wartość – buduje dobry wizerunek firmy w oczach jej pracowników, zwiększa ich zaufanie do pracodawcy jako inicjatora funduszu, a co za tym idzie, zaangażowanie w pracę.

 

Działania Funduszu są finansowane przez firmę AVIVA i jej agentów, zaś Fundacja dla Polski w porozumieniu z fundatorem administruje jego środkami.

 

Więcej informacji na temat funduszy filantropijnych można znaleźć na stronie www.fdp.org.pl

 

 

Powered by Siteor.pl | © 2020 Fundacja dla Polski | Polityka prywatności